Book Club

شرکت شکوه ایران برای زبان آموزانی که قصtop quality term papers د دارند دانش زبانی خود را در فضایی متفاوت، آزاد  و نزدیک به واقعیت به کار گیرند، تصمیم به برگزاری کلاس های کتاب خوانی گرفته است. این کلاس ها به زبان آموزان این شانس را می دهند که دانش زبانی خود را فعال کنند، اشتباهات خود را تصحیح کنند و در استفاده از زبان مستقل شوند.

نوجوانان

۳ کتاب

۱۲ جلسه

personal narrative essay example

۳۰۰۰۰۰ تومان

بزرگسالان

۴ کتاب

۱۲ جلسه

۳۰۰۰۰۰ تومان

بزرگسالان (Advanced)

۲ کتاب

۱۰ جلسه

 ۲۵۰۰۰۰ تومان