Cambridge Exams Preparation Courses

تنوع بسته های آموزشی امتحانات کمبریج

عزیزان توجه داشته باشند که شرایط ارائه شده در جدول های زیر همگی با توجه به دانش زبانی و امتحان تعیین سطح قابل تغییر و انعطاف پذیر هستند.

YLE

Starters

Movers

Flyers

خصوصی

فشرده

۴ روز در هفته

دو ماه

نیمه فشرده

۲ روز در هفته

چهار ماه

نیمه خصوصی

 

فشرده

۳ روز در هفته

سه ماه و نیم

نیمه فشرده ۲ روز در هفته

پنج ماه

 

KET

 

خصوصی

فشرده

۴ روز در هفته دو ماه

نیمه فشرده

۲ روز در هفته

چهار ماه

نیمه خصوصی

 

فشرده

۳ روز در هفته

سه ماه و نیم

نیمه فشرده

۲ روز در هفته

پنج ماه

 

Preliminary

 

خصوصی

فشرده

۴ روز در هفته

سه ماه

نیمه فشرده

۲ روز در هفته

پنج ماه و نیم

نیمه خصوصی

 

فشرده

۳ روز در هفته

پنج ماه

نیمه فشرده

۲ روز در هفته

هفت ماه و نیم

 

First

 

 

خصوصی

فشرده ۴ روز در هفته سه ماه و نیم
نیمه فشرده ۲ روز در هفته

شش ماه و نیم

نیمه خصوصی

فشرده ۳ روز در هفته شش ماه
نیمه فشرده ۲ روز در هفته

نه ماه

 

Advanced

 

 

خصوصی

فشرده ۴ روز در هفته چهار ماه و نیم
نیمه فشرده ۲ روز در هفته

نه ماه

نیمه خصوصی

فشرده ۳ روز در هفته هفت ماه و نیم
نیمه فشرده ۲ روز در هفته

یازده ماه و نیم

 

Proficiency

 

 

خصوصی

فشرده ۴ روز در هفته —-

نیمه فشرده

۲ روز در هفته

—-

نیمه خصوصی

 

فشرده

۳ روز در هفته

—-

نیمه فشرده ۲ روز در هفته

—-

توجه!
به اطلاع می رسانیم نماینده های حقوقی استانها به هیچ وجه در امور مالی نقشی ندارند و این امور مستقیما با دفتر مرکزی شکوه در تهران می باشد.
شعب غیر مجاز:
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)
  • موسسه شکوه دراکباتان - آستانه و کرد کوی شعبه ای ندارد.