IELTS Preparation Courses

تنوع بسته های آموزشی امتحان ایلتس

عزیزان توجه داشته باشند که شرایط ارائه شده در جدول های زیر همگی با توجه به دانش زبانی و امتحان تعیین سطح قابل تغییر و انعطاف پذیر هستند.

سه ماه

۴ روز در هفته فشرده

خصوصی

Bands 4 – 5

جلسات ۹۰ دقیقه ای

چهار ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

پنج ماه

۳ روز در هفته فشرده

نیمه خصوصی

 

هفت ماه و نیم

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

 

چهار ماه

۴ روز در هفته

فشرده

خصوصی

 

Bands 5 – 6.5

جلسات ۱۰۵ دقیقه ای

 

هفت ماه و نیم

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

شش ماه

۳ روز در هفته

فشرده

نیمه خصوصی

 

نه ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

 

چهار ماه و نیم

۴ روز در هفته

فشرده

خصوصی

 

Bands 6.5 – 7.5

جلسات ۱۲۰ دقیقه ای

 

نه ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

شش ماه و نیم

۳ روز در هفته فشرده

نیمه خصوصی

ده ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

 

چهار ماه و نیم

۴ روز در هفته

فشرده

خصوصی

 

Bands 7.5 above

جلسات ۱۲۰ دقیقه ای

نه ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

شش ماه و نیم

۳ روز در هفته

فشرده

نیمه خصوصی

 

ده ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

توجه!
به اطلاع می رسانیم نماینده های حقوقی استانها به هیچ وجه در امور مالی نقشی ندارند و این امور مستقیما با دفتر مرکزی شکوه در تهران می باشد.
شعب غیر مجاز:
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)
  • موسسه شکوه دراکباتان - آستانه و کرد کوی شعبه ای ندارد.