TOEFL Preparation Courses

عزیزان توجه داشته باشند که جدول کلاس های زیر برای زبان آموزانی است که حداقل دانش زبانی آنها Upper Intermediate می باشد.

شرایط ارائه شده در جدول زیر همگی با توجه به دانش زبانی و امتحان تعیین سطح قابل تغییر و انعطاف پذیر هستند.

سه ماه

۴ روز در هفته فشرده

خصوصی

 

 

TOEFL ibt

پنج ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

چهار ماه

۳ روز در هفته

فشرده

نیمه خصوصی

 

شش ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده