تهران – استاد معین

آدرس: خیابان دامپزشکی، بین یادگار و ۲۱ متری جی، کوچه بختیاری، پلاک ۲۱

تلفن: ۶۶۰۳۷۰۱۷ – ۰۹۰۲۶۰۳۷۰۱۷