تهران – تهرانسر

آدرس: تهرانسر، بلوار یاس بین گلناز و مالک اشتر، جنب گلفروشی

تلفن: ۴۴۵۸۱۵۰۷ – ۴۴۵۷۱۳۱۸