چگونه به زبان انگلیسی سوالات مودبانه بپرسیم

سه نوع جمله سوالی در زبان انگلیسی وجود دارد: مستقیم، غیر مستقیم و سوال واره (tag questions). سوالات مستقیم و غیر مستقیم برای پرسش اطلاعاتی که نمی‌دانید استفاده می‌شود، در حالیکه سوال واره‌ها  معمولاً برای شفاف سازی یا تایید اطلاعاتی که فکر می کنید می‌دانید استفاده می‌شود.

هر کدام از این سه نوع سوالات را میتوان مودبانه استفاده کرد اما نوع غیر مستقیم به طور مشخص نسبت به سوالات دیگر رسمی تر و مودبانه تر است. آن فرم زبانی که هنگام درخواست چیزی باید از آن پرهیز شود، فرم و شکل امری (imperative) است. گفتن  “Give me that” (آن را به من بده – imperative) به جای “Could you give me that” (آیا میتوانی آن را به من بدهی –  indirect) شما را در معرض خطر گستاخانه بودن درخواست قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سوالات مودبانه و استفاده صحیح از هر یک، نگاهی  به موارد زیربیندازید .

پرسیدن سوالات مستقیم

سوالات مستقیم  یا از نوع سوالات بله/ خیر (yes/no) هستند، مانند “?Are you married” یا سوالات اطلاعاتی مانند “?Where do you live”. سوالات مستقیم، بی واسطه اطلاعاتی را می پرسند  بدون اینکه از عبارات زبانی اضافی مانند “I wonder” یا “Can you tell me” استفاده شود.

ساختار سوالات مستقیم

در سوالات مستقیم فعل کمکی قبل از فاعل قرار می گیرد:

(کلمه پرسشی) + فعل کمکی + فاعل + فعل + مفعول؟

(Question word) + Helping Verb + Subject + Verb + Objects ?

    Where do you work?

    Are they coming to the party?

    How long has she worked for this company?

    What are you doing here?

ساختن سوالات مستقیم مودبانه

سوالات مستقیم ممکن است در بعضی مواقع ناگهانی یا حتی غیر اخلاقی به نظر برسند، مخصوصاً وقتی توسط یک فرد غریبه (نا آشنا) پرسیده می‌شوند. به عنوان مثال، اگر به فردی غریبه برسید و از او سوال کنید:

    Does the tram stop here?

    What time is it?

    Can you move?

    Are you sad?

سوال پرسیدن از این طریق هیچ اشکالی ندارد اما برای رعایت ادب بیشتر، افزودن “excuse me” یا “pardon me” در ابتدای این سوالات بسیار معمول است. مانند:

    Excuse me, when does the bus leave?

    Excuse me, what time is it?

    Pardon me, which form do I need?

    Pardon me, may I sit here?

کلمات کلیدی که سوالات مستقیم را مودبانه‌تر نشان می‌دهند

در شرایط غیر رسمی میتوان از کلمه “can” در یک جمله مستقیم استفاده کرد. هرچند در ایالات متحده “can” مخصوصاً برای انگلیسی نوشتاری نادرست به نظر می‌آید چرا که در گذشته هنگام درخواست چیزی، از این کلمه استفاده نشده است. گفتن  “May I have” به جای  “Can I have” در ایالات متحده ترجیح داده می‌شود. با این وجود در انگلستان این کلمه ناهنجار محسوب نمی‌شود. حتی دانشگاه کمبریج مطالب آموزشی انگلیسی را با عبارت “Can you lend me”،  “Can I have” و غیره منتشر می‌کند.

در هر دو کشور، سوالات با  “can”، با استفاده از “could” بسیار مودبانه‌تر به گوش می‌رسند:

    Excuse me, could you help me pick this up?

    Pardon me, could you help me?

    Pardon me, could you give me a hand?

    Could you explain this to me?

همچنین می‌توان از “Would” برای مودبانه شدن سوالات استفاده کرد:

    Would you lend me a hand with the wash?

    Would you mind if I sat here?

    Would you let me borrow your pencil?

    Would you like something to eat?

روش دیگر مودبانه سازی سوالات مستقیم افزودن “please” در پایان سوال است. Please نباید در ابتدای سوال ظاهر شود:

    Could you fill in this form, please?

    Could you help me, please?

    Can I have more soup, please?

“May” به عنوان یک کلمه رسمی برای درخواست اجازه استفاده می‌شود و بسیار مودبانه است. این کلمه  معمولاً با فاعل “I” و برخی مواقع “we” استفاده می‌شود.

    May I come in, please?

    May I use the telephone?

    May we help you this evening?

    May we make a suggestion?

پرسیدن سوالات غیر مستقیم

استفاده از فرم‌ سوالی غیر مستقیم بطور خاصی مودبانه است. سوالات غیر مستقیم همان اطلاعات سوالات مستقیم را درخواست می‌کنند اما رسمی‌تر محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که سوالات غیر مستقیم با عبارات “I wonder”، “Do you think”، “Would you mind” و غیره شروع می‌شوند.

ساختار سوالات غیر مستقیم

سوالات غیر مستقیم همیشه با یک عبارت مقدماتی شروع می‌شوند و برخلاف سوالات مستقیم جای فاعل را برعکس نمی‌کنند. برای تولید یک جمله سوالی غیر مستقیم ابتدا یک عبارت مقدماتی و به دنبال آن برای سوالات اطلاعاتی از کلمات پرسشی و  برای سوالات بله/خیر از “if” یا “whether” استفاده می شود.

عبارت مقدماتی + کلمه پرسشی / “If” / “Whether” + فاعل + فعل کمکی + فعل اصلی؟

Introductory Phrase + Question Word/”If”/”Whether” + Subject + Helping Verb + Main Verb?

    Can you tell me where he plays tennis?

    I wonder if you know what time it is.

    Do you think she will be able to come next week?

    Excuse me, do you know when the next bus leaves?

عبارت مقدماتی + کلمه پرسشی (یا “if”) + جمله مثبت

    I wonder if you could help me with this problem.

    Do you know when the next train leaves?

    Would you mind if I opened the window?

توجه: اگر سوال  “yes/no” می‌پرسید از “if” برای اتصال عبارت مقدماتی با بیان سوال واقعی استفاده کنید.

    Do you know if she will come to the party?

    I wonder if you can answer a few questions.

    Can you tell me if he is married?

در غیر این صورت، برای اتصال این دو عبارت از کلمات پرسشی where، when، why یا how استفاده کنید.

استفاده از سوال واره‌ها برای شفاف سازی

سوال واره‌ها عبارات زبانی را به سوال تبدیل می‌کنند. بسته به طرز بیان از آن‌ها برای تایید اطلاعاتی که فکر می‌کنیم صحیح است یا درخواست اطلاعات بیشتر استفاده می‌شود. اگر تن صدا در انتهای جمله بالا رود، فرد درخواست اطلاعات بیشتر می‌کند. اگر تن صدا پایین بیاید، شخصی اطلاعات شناخته شده را تایید می‌کند.

ساختار سوال واره‌ها

ما می‌توانیم سوال واره‌ها را به عنوان دو قسمت جدا شده با کاما در نظر بگیریم. قسمت اول از فاعل و به دنبال آن فعل کمکی استفاده می‌کند (“Has she”)، همانطور که در سوالات مستقیم  مشاهده شد. اما در قسمت دوم از شکل منفی فعل کمکی همراه با فاعل(“Hasn’t she”) استفاده می‌شود. یعنی:

فاعل + فعل کمکی + مفعول + , +  شکل مخالف فعل کمکی + فاعل؟

Subject + Helping verb + Objects + , + Opposite Helping Verb + Subject?

    You live in New York, don’t you?

    She hasn’t studied French, has she?

    We’re good friends, aren’t we?

    I’ve met you before, haven’t I?

تست مربوط به سوالات مودبانه

ابتدا مشخص کنید که کدام نوع سوال پرسیده می‌شود ( یعنی مستقیم، غیر مستقیم یا سوال واره). سپس برای کامل کردن جمله سوالی، کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید.

    Can you tell me ______ you live?

    They won’t attend this class, _____ they?

    I wonder ______ you like chocolate or not.

    ______ me, what time does the train leave?

    Excuse me, _____ you help me with my homework?

    Do you know how long Mark _____ been working for that company?

    _____ I make a suggestion?

    Excuse me, do you know _____ the next show begins?

پاسخ‌ها:

    where

    will

    if/whether

    Excuse/Pardon

    could/would

    has

    May

    when / what time

منبع: ThoughtCo

آرشیو اخبار

۵ ضمیر موصولی زبان انگلیسی که باید بشناسید

کلمات کوچک، معانی بزرگ! ۵ ضمیر موصولی زبان انگلیسی که باید بشناسید آیا می‌دانستید که بیش از ۱۰۰ ضمیر در زبان انگلیسی وجود دارد؟ و


رایج‌ترین جفت کلمات گیج کننده زبان انگلیسی

در اینجا برخی از رایج‌ترین جفت کلمات گیج کننده انگلیسی هستند. این کلمات به ویژه برای زبان آموزان ESL انتخاب شده‌اند. beside / besides beside:


معماهای انگلیسی: کلید مخفی برای تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی شما

آن چیست که  شما صاحبش هستید اما دیگران از استفاده می‌کنند؟ What is something that belongs to you but that everyone else uses? سرنخ: آن


چگونگی استفاده از Have و Have Got

زبان آموزان انگلیسی در نهایت برای بیان مالکیت از هر دو کلمه ‘have’ و ‘have got’ استفاده خواهند کرد. هر دو این فعل ها می


چگونه بر افعال بی قاعده “to Be” و اشکال و کاربردهای اصلی آن تسلط داشته باشید

Is، Are، Am و …: چگونه بر افعال بی قاعده “to Be” و اشکال و کاربردهای اصلی آن تسلط داشته باشید این کلمات هرچند ممکن


همه چیز درباره آب و هوا به زبان انگلیسی

یکی از ساده‌ترین و در عین حال بهترین موضوعات برای گفتگو با دیگران یا به اصطلاح سر صحبت را باز کردن، گفتگو درباره آب و


چگونه می‌توانم مهارت انگلیسی صحبت کردن خود را بهبود ببخشم؟

آیا تا به حال این حس را داشته اید که نمی‌توانید درست به انگلیسی صحبت کنید؟ حتی اگر ساعت‌ها در خانه انگلیسی تمرین کنید و


۶ واقعیت شگفت انگیز درباره زمان آینده (Future Tense) در زبان انگلیسی

این  واقعیت را در نظر بگیرید: هم اکنون، ما در زمان حال (present) هستیم. در عرض یک دقیقه، ما در زمان آینده (future) خواهیم بود.


صحبت کردن درباره سن و سال به زبان انگلیسی

درست است، سن فقط یک عدد است، اما این عددی است که در گذشته در مورد آن صحبت کرده‌اید، عددی که احتمالاً این هفته درباره


احوالپرسی به زبان انگلیسی در موقعیت‌های رسمی و غیر‌ رسمی

?How Are You Doing (حالت چطور است؟) چگونه به زبان انگلیسی حال خود را بیان کنیم؟ آیا دوست دارید از مکالمات ناشیانه و ناجور با