آرشیو تگها: "are"

Is، Are، Am و …: چگونه بر افعال بی قاعده “to Be” و اشکال و کاربردهای اصلی آن تسلط داشته باشید

این کلمات هرچند ممکن است کوچک باشند اما بسیار قدرتمند هستند!

البته منظورمان از کلمات کوچک، افعال to be در انگلیسی است.

آیا می‌دانید فعل to be فعلی است که در زبان انگلیسی بیشترین مورد استفاده را در بین افعال دیگر دارد؟

از میان افعال موجود که به زبان انگلیسی داریم، این کوچولوی زیبا خیلی بیشتر از سایر افعال کلیدی مانند have، go یا do استفاده می‌شود.

اما شگفت زده نشوید؛ از این گذشته، به لطف این فعل می‌توانیم کارهای بسیارمهم یرا به زبان انگلیسی انجام دهیم!

توصیف افراد، حیوانات یا مکان‌ها، صحبت در مورد سن، حرفه‌، ملیت‌ و غیره … همه این‌ها با استفاده از یک یا چند شکل از افعال to be انجام می شود و این فقط قسمت کوچکی از همه کارهایی است که می‌توانیم با این فعل کوچک انجام دهیم.

اما مشکلی وجود دارد: و آن اینکه to be بی‌ قاعده‌ترین فعل در زبان انگلیسی  است.

به همین دلیل است که باید در اسرع وقت یادگیری این فعل را شروع کنیم و هر چه بیشتر در مورد آن بدانیم بهتر است.

بر فعل بی قاعده “to Be” و اشکال و کاربردهای اصلی آن تسلط داشته باشید

در طول این مقاله، شما این فرصت را خواهید داشت که انواع مختلف فعل to be و نحوه استفاده از آن‌ها را یاد بگیرید. همچنین برخی کاربردهای خاص این فعل و عبارات مختلفی که شامل آن می‌شوند را مشاهده خواهید کرد.

به عبارت دیگر، این مقاله برای تمام زبان آموزان، از کاربران مبتدی انگلیسی گرفته تا زبان آموزان پیشرفته، مناسب است.

معرفی to Be: اصول اولیه

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، to be بی قاعده‌ترین فعل در زبان انگلیسی است.

اگر زمان حال ساده را مطالعه ‌کنید، می‌بینید که صرف فعل در حال ساده برای همه نوع فاعل به جز he، she و it دقیقاً یکسان است.

بنابراین اگر می‌خواهید فعل play را صرف کنید، آنچه خواهید داشت حالت فعلی کلمه  play خواهد بود با برخی تغییرات جزئی:

I play

You play

He/She/It plays

We play

You play

They play

و حالابپردازیم به فعل to be… که داستانی کاملاً متفاوت است.

To be برای قرن‌ها بی قاعده مانده است.

تقریباً هر شخص شکل خاصی از فعل برای خود دارد، و نحوه تشکیل جملات منفی و پرسشی نیز یکی از انواع آن است.

بیایید یک پیش نمایش سریع از این فعل ارائه دهیم.

To be در مجموع دارای هشت شخصیت مختلف است. بسته به موقعیت این فعل در جمله، شخصی که ما به آن ارجاع می دهیم یا زمانی که آن عمل انجام می‌شود شما مجبور به استفاده از یکی از این شخصیت‌ها  خواهید بود:

Be – Be شکل مصدر فعل است. ما از آن برای زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم بصورت عام در مورد این فعل صحبت کنیم ( مثلا وقتی می گوییم ” فعل to be بسیار مهم است”) و با وقتی که صرف ترکیبی مشخصی از این فعل داریم ( که بعداً در این مقاله با این مورد آشنا خواهید شد).

Am/Is/Are – همانطور که در بخش بعدی خواهید دید،  سه شکل مختلف از صرف حال ساده ی فعل to be هستند. Am برای اول شخص مفرد است (I am)، Is برای سوم شخص مفرد است (he is, she is, it is) و are برای اول شخص جمع (we are)، دوم شخص مفرد و جمع (you are) و سوم شخص جمع (they are) است.

Was/Were – این دو شکل در صرف گذشته فعل to be استفاده می‌شوند. Was برای اول و سوم شخص مفرد (I was, he was, she was, it was) استفاده می‌شود، در حالی که were برای اول شخص جمع (we were)، دوم شخص مفرد و جمع (you were) و سوم شخص جمع (they were) استفاده می‌شود.

Being – Being حالت ing دار (یا وجه وصفی مضارع) فعل to be است. عمدتاً این شکل از فعلto be را در زمان استمراری (I am being, she was being) و یا  به عنوان یک فاعل در جملات خواهید دید (Being a polyglot is a great asset).

Been – Been وجه وصفی گذشته این فعل است. این شکل در وجه کامل فعل استفاده می‌شود.

ولی نگران استفاده از این شکل های مختلف فعل to be نباشید. در بخش های بعدی هر یک از آن‌ها به طور کامل معرفی می‌شود و به شما گفته می‌شود که چه موقع و چگونه از آن‌ها به درستی استفاده کنید.

زبان انگلیسی دارای صرف فعل مختلفی است که ما برای اهداف مختلف از آنها استفاده می‌کنیم.

با این حال، برخی از صرف فعل ها بیشتر از بقیه استفاده می‌شود.

حالت های فعل زیر احتمالاً مهم‌ترین موارد در انگلیسی هستند. بیایید نگاهی به هر یک از آن‌ها بیندازیم و درباره فعل to be در طول این مسیر همه چیز را یاد بگیریم.

Present Simple: همه چیز در مورد مکان‌ها،‌افراد و چیزها

حال ساده (present simple) فعل to be  به این صورت است:

I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

They are

از حال ساده فعل to be در موارد زیر استفاده می کنیم:

برای بیان سن خود یا دیگران

I am 27.

She is 15 and her brother is 17.

صحبت در مورد ملیت

I am Spanish.

We are from Mexico.

صحبت در مورد حرفه‌ها و مشاغل

My sister is a nurse.

Both my neighbors are dentists.

توصیف افراد، اشیا یا مکان‌ها

The house is very big.

You are tall and thin.

 

بیان محل قرار گرفتن فرد

I am home.

She is at school.

ساختار منفی‌ها و سوالات

ما همیشه به دانش آموزان می‌گوییم فعل to be خیلی خودخواه است. خیلی دوست دارد همه کارها را به تنهایی انجام دهد.

این بدان معناست که برای ساخت جملات منفی حال ساده، فقط باید not را بعد از فعل اضافه کنید:

I am not a student.

You are not (aren’t) from Poland.

He/She/It is not (isn’t) from Argentina.

We are not (aren’t) ready.

You are not (aren’t) my parents.

They are not (aren’t) doctors.

اگر می‌خواهید سوال کنید، فقط از روش معکوس استفاده کنید ( جای شخص و فعل را عوض کنید):

Am I really so annoying?

Are you from Venezuela?

Is he/she/it old?

Are we happy?

Are you part of the team?

Are they firefighters?

Present Continuous:  برای بیان رفتار نادرست

حال استمراری (Present Continuous) فعل to be فقط با افزودن being به حال ساده شکل می گیرد:

I am being

You are being

He/She/It is being

We are being

You are being

They are being

از این زمان به اندازه حال ساده استفاده نمی‌شود زیرا  to be در زمان‌های استمراری خیلی مثبت نیست اما استفاده از آن بسیار مهم است. در صورت نیاز از آن استفاده کنید:

برای بیان رفتار نادرست یا غیر معمول یه فرد

You are being so rude today!

We are being very demanding because you failed the last test.

ساختار منفی‌ها و سوالات

وقتی صحبت از منفی و سوال می‌شود، to be مانند حال ساده رفتار می‌کند.

برای جملات منفی، فقط not اضافه می‌شود:

I am not being silly.

You are not (aren’t) being yourself!

He/She/It is not (isn’t) being naughty.

We are not (aren’t) being the best siblings.

You are not (aren’t) being helpful.

They are not (aren’t) being nice at all.

برای سوالات فقط از معکوس استفاده کنید:

Am I being reasonable here?

Are you being silly again?

Is he/she/it being nice enough?

Are we being considerate?

Are you being naughty kids?

Are they being their best selves?

Past Simple: برای بیان اینکه اوضاع قبلاَ چگونه بوده است

گذشته ساده (Past Simple)، to be بسیار آسان است:

I was

You were

He/She/It was

We were

You were

They were

از گذشته ساده to be استفاده کنید برای:

بیان سن و سال افراد در گذشته

این بدان معناست که شما به یک وضعیت گذشته یا شاید یک فرد فوت شده اشاره خواهید کرد:

I was five when I started learning English.

He was 25 when the accident happened.

توصیف وقایع گذشته /افراد/ اشیا یا مکان‌ها در گذشته

It was a very beautiful morning.

He was angry at his father.

The houses were huge.

بیان مشاغل در گذشته

She was a nurse before she became a social worker.

My grandpa was an architect.

گفتن اینکه کسی یا چیزی در گذشته کجا بوده است.

He was in the park all morning.

I was home when she called.

بیان ملیت افراد در گذشته

Grandma was Irish.

ساختار منفی‌ها و سوالات

برای ساختن جملات منفی فقط not اضافه کنید:

I was not (wasn’t) there yesterday.

You were not (weren’t) very nice to Martha.

He/She/It was not (wasn’t) Polish.

We were not (weren’t) students at the time.

You were not (weren’t) in time for the party.

They were not (weren’t) so tall last year.

برای سوالات از روش معکوس استفاده کنید:

Was I in the right place?

Were you happy?

Was he/she/it from Peru?

Were you home last night?

Were they nice or naughty?

Past Continuous: بیان رفتارغیر عادی در گذشته

گذشته استمراری (Past Continuous) با اضافه کردن being به گذشته ساده فعل شکل می‌گیرد:

I was being

You were being

He/She/It was being

We were being

You were being

They were being

همانند حال استمراری، معمولاً از آن استفاده نمی‌شود.

وقتی از آن استفاده کنید که میخواهید:

بگویید شخصی در گذشته رفتاری غیر عادی، خارج از عرف یا آزار دهنده داشته است.

I was just being silly.

They were being impolite. That’s the truth.

ساختار منفی‌ها و سوالات

منفی، یکبار دیگر با اضافه کردن not ایجاد می‌شود:

I was not (wasn’t) being rude.

You were not (weren’t) being yourself.

He/She/It was not (wasn’t) being helpful.

We were not (weren’t) being nice to her.

You were not (weren’t) being the best neighbors.

They were not (weren’t) being themselves.

برای سوالات از روش معکوس استفاده کنید:

Was I being rude?

Were you being yourself?

Was he/she/it being helpful?

Were we being nice to her?

Were you being good neighbors?

Were they being themselves?

Present Perfect: از گذشته شروع شده و اکنون ما اینجا هستیم

ماضی نقلی (present perfect)  to be، از have استفاده می‌شود و been:

I have been

You have been

He/She/It has been

We have been

You have been

They have been

ما در صورت نیاز از این زمان استفاده می‌کنیم:

به منظور صحبت درباره موقعیت‌ها، حوادث، مشاغل و غیره، که از گذشته شروع شده و تا امروز ادامه دارد یا اخیراً پایان یافته است.

She has been a nurse for 20 years.

It has been a disaster since then.

The trip has been amazing.

 

درباره بودن (being یا  having been) در مکانی صحبت کنید.

He has been to Spain three times.

I have been here for two hours.

برای بیان اینکه کسی هنوز از مکانی بازدید نکرده است ( یا به آنجا نرفته است).

این نوع جملات به طور معمول هرگز استفاده نمی‌شود:

I have never been to Italy.

They have never been here.

ساختار منفی‌ها و سوالات

جملات منفی با افزودن not به فعل have ساخته می‌شوند:

I have not (haven’t) been completely honest with you.

You have not (haven’t) been to Spain yet.

He/She/It has not (hasn’t) been happy ever since.

We have not (haven’t) been there this year.

You have not (haven’t) been the best parents.

They have not (haven’t) been to an airport before.

در مورد سوالات، شخص و شکل فعل have را عوض کنید:

Have I been completely honest?

Have you been to Spain?

Has he/she/it been happy since the accident?

Have we been there?

Have you been good parents?

Have they been to an airport before?

Past Perfect: کاری در گذشته آغاز شده و همانجا مانده است

گذشته کامل (Past Perfect) to be بسیار ساده است. استفاده از آن برای هر نوع فاعلی بصورت had been است. به مثال های زیر نگاهی بیندازید:

I had been

You had been

He/She/It had been

We had been

You had been

They had been

وقتی می‌خواهید از این زمان استفاده کنید:

درباره شرایط و حوادثی صحبت کنید که قبل از وقایع گذشته دیگر رخ داده است.

I had been a teacher for 20 years when I retired.

He had been there for three hours before his friend arrived.

برای توصیف افراد، اشیا و مکان‌ها در گذشته.

به یاد داشته باشید که وضعیت توصیف شده با گذشته کامل had to قبل از یک وضعیت دیگر رخ داده است:

It had been a very beautiful place in the past, but the house looked completely abandoned.

The old man had been really busy all morning. When his family arrived, he was already tired.

برای بیان اینکه بگوییم قبلاً اتفاقی نیفتاده بود اما الان اتفاق افتاده است.

این ممکن است تعجب آور باشد، اما آنچه در آن به نظر می‌رسد در اینجا است:

I had never been to London before.

این بدان معنی است که شما در حال حاضر در لندن هستید یا از آنجا برگشته‌اید.

بسیار جالب است که این کاربرد گذشته کامل را در تضاد با حال کامل مشاهده کنید:

I have never been to Puerto Rico. (Still, to this day, I have not traveled there.)

I had never been to Puerto Rico before. (The speaker has now been to Puerto Rico!)

اگر از حال کامل (present perfect) استفاده می‌شود که ب‌گوید شما به جایی نرفته‌اید یا هنوز چیزی اتفاق نیفتاده است، گذشته کامل، لزوماً یک رویداد گذشته – قبل از – رویداد گذشته دیگری یا توصیف آن نیست. این وجه فعل صرفا به ما می‌گوید که جمله گذشته کامل دیگر واقعیت ندارد. وضعیت تغییر کرده است و ما اکنون به آن مکان رفته‌ایم یا وضعیت فعلی واقعیت دارد:

Mary has never been married. (She is not married.)

Mary had never been married before. (She is now married for the first time.)

ساختار منفی‌ها و سوالات

مانند بقیه زمان‌ها جملات منفی در گذشته کامل فقط با افزودن not ساخته می‌شوند:

I had not (hadn’t) been there before.

You had not (hadn’t) been fat before you met him.

He/She/It had not (hadn’t) been so naughty until we moved last year.

We had not (hadn’t) been to Montevideo before.

You had not (hadn’t) been there before the incident happened.

They had not (hadn’t) been there for long when Carlo showed up.

سوالات با استفاده از روش معکوس شکل می‌گیرند:

Had I been there before?

Had you been fat before you met him?

Had he/she/it been naughty before we moved last year?

Had we been to Montevideo before?

Had you been there before the incident happened?

Had they been there for long before Carlo showed up?

Future Simple: چیزهایی که اتفاق خواهد افتاد

آینده ساده (Future Simple) فعل  to be یک زمان بسیار آسان دیگر برای یادگیری است زیرا از will be در هر شخصی استفاده می‌شود:

I will be

You will be

He/She/It will be

We will be

You will be

They will be

ما از زمان آینده ساده استفاده می‌کنیم برای:

صحبت در مورد سن و حرفه در آینده.

He will be 18 next month.

I will be a firefighter when I grow up.

پیش بینی اینکه چیزی یا شخصی در آینده چگونه به نظر می‌رسد

It will be the tallest building in the city when it is finished.

He will be very happy there.

گفتن اینکه شخصی در آینده در چه مکانی خواهد بود

I will be at school at eight.

She will be home soon.

ساختار منفی‌ها و سوالات

برای تشکیل جملات منفی، فقط به will، not اضافه کنید.

I will not (won’t) be here tomorrow.

You will not (won’t) be happy there.

He/She/It will not (won’t) be in London by Monday.

We will not (won’t) be at the cinema by then.

You will not (won’t) be home when I arrive.

They will not (won’t) be surprised.

یک بار دیگر سوالات با استفاده از روش معکوس شکل می‌گیرند:

Will I be here tomorrow?

Will you be happy there?

Will he/she/it be in London by Monday?

Will we be at the cinema by then?

Will you be home when I arrive?

Will they be surprised?

To Be ویژه: فراتر از زمان‌ها

اکنون می‌دانید اصلی‌ترین صرف فعل to be و نحوه استفاده از آن‌ها چیست. اما موارد بیشتری نیز برای یادگیری در مورد این فعل وجود دارد!

“موارد خاص” زیر موقعیت‌هایی است که در آن فعل to be به روش‌های خاصی استفاده می‌شود.

به یاد داشته باشید که این بخش فقط به شما می‌گوید که این کاربردهای خاص برای افعال to be وجود دارد و  اینکه چگونه در آن‌ها دخیل است.

فرم‌های ایستا(Stative)  در برابر فرم‌های پویا (Dynamic)

ممکن است کمی ترسناک به نظر برسد اما در واقع درک آن بسیار آسان است. فعل to be در فرم استمراری خود ( -ing دار) خیلی زیاد دیده نمی‌شود و وقتی اتفاق می‌افتد معانی بسیار خاصی پیدا می‌کند همانطور که قبلاً ذکر کردیم.

بیایید این جمله را در نظر بگیریم:

Anna is very helpful.

ما یک جمله در حال ساده داریم، یعنی ما آنا را توصیف می‌کنیم. او همیشه به دیگران کمک می کند. این ذات و طبیعت اوست.این همان چیزی است که ما آن را فرم و شکل ایستایی فعل to be می‌نامیم.

اکنون نگاهی به همان جمله بیندازید اما در زمان حال استمراری:

Anna is being very helpful.

آنا همیشه یک فرد مفید (که به دیگران کمک می کند) نیست، فقط این بار این گونه رفتار کرده است. امروز او کمک می‌کند اما به طور معمول کمک نمی‌کند. این شکل پویای فعل است.

همچنین وقتی می‌خواهیم از شخصی یا چیزی شکایت کنیم می‌توانیم از تمایز استاتیک/ پویا استفاده کنیم:

Peter talks too much.

( ثابت. این یک توصیف است، یک بیانیه است.)

Peter is talking too much.

( پویا. این یک شکایت است. او امروز خیلی پرحرف است.)

Question Tags

سوال واره‌ها دنباله‌های کوچکی هستند که در انتهای یک جمله اضافه شده‌اند. این ساختارها شکل یک سوال را دارند و به طور معمول هنگامی که ما به دنبال فرد دیگری هستیم تا نظر خود را به ما بدهد یا با ما هم عقیده باشد، استفاده می‌شود.

اگر فعل اصلی یک جمله to be باشد، به احتمال زیاد سوال واره نیز شامل یک فرم از این فعل است:

You are very happy here, aren’t you?

She isn’t pregnant, is she?

They were being silly, weren’t they?

To Be و قید: ترتیب کلمات

قیدها کلماتی هستند که صفت‌ها، فعل‌ها و یا سایر قیدها را تعدیل (تغییر) می کنند، و اطلاعاتی در مورد محل، زمان، شیوه و علت در میان دیگران ارائه می‌دهند.

به عنوان یک قانون، بخاطر داشته باشید که قیدها پس از فعل to be می آیند:

I am always happy.

She is never tired.

The house is still on sale.

Our neighbor is seldom home.

با این حال اگر یک وجه وصفی (participle) در جمله وجود داشته باشد (being یا  been)، شما باید قید را بین فعل و وجه وصفی اضافه کنید:

Mary has always been happy here.

They have never been here.

She is still being naughty!

افعال مدال (Modal) و افعال مجهول (Passive Voice)

این مقاله جزئیات افعال مدال (Modal) را پوشش نمی‌دهد اما لازم به ذکر است که می‌توان فعل to be را بین یک فعل مدال و گذشته فعل اضافه کرد:

These walls should be painted already.

It can’t be found anywhere.

جملاتی که شامل ” یک فعل وجهی + be + قسمت سوم فعل ” باشند جملات مجهول هستند. دو نمونه از جملات مجهول با be:

He should be punished.

John may be injured.

با این حال جملات مجهول همیشه نباید شامل یک فعل وجهی باشند، تنها فرم مناسب فعل  to be کفایت می کند:

He was being carried.

The house has been sold.

We were told not to talk too much.

امری ضروری: دستورات To Be

ممکن است از قبل بدانید که ازساختار دستوری (Imperative )، عمدتاً برای فرمان دادن و دستورالعمل‌ها استفاده می‌کنیم.

اما آنچه هنوز نمی‌دانید این است که ما همچنین می‌توانیم از فعل to be برای این منظور استفاده کنیم. نگاهی به برخی از نمونه‌ها داشته باشید:

Be quiet! / Don’t be so noisy!

Be humble! / Don’t be so arrogant!

Be my girlfriend, please.

Don’t be silly!

منبع: FluentU language and culture blog