آرشیو تگها: "have"

زبان آموزان انگلیسی در نهایت برای بیان مالکیت از هر دو کلمه ‘have’ و ‘have got’ استفاده خواهند کرد. هر دو این فعل ها می توانند متعلقات ما، و نیز روابطی که داریم را بیان کنند. به عنوان مثال:

I have / have got a car and a father.

زبان آموزان سطح ابتدایی همچنین باید بدانند که  ‘have’ در زبان انگلیسی آمریکایی ترجیح داده می‌شود و  ‘have got’ در انگلیسی بریتیش بسیار رایج است. در نهایت این واقعیت که انگلیسی آمریکایی اغلب از  ‘gotten’ به عنوان وجه وصفی برای افعال مختلف از جمله افعال مرکب (phrasal verb) ساخته شده با get استفاده می‌شود، اما از ‘have got’ نیز در بیان مالکیت استفاده می‌شود، می‌تواند دانش آموزان را بیشتر دچار سردگمی کند. این مقاله نمونه‌هایی از کاربردهای مختلف هر دو شکل را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین ‘have’ و ‘have got’ برای مبتدیان گیج کننده است. اینجا راهنمای این دو شکل است.

این نکات مهم را به خاطر بسپارید:

‘Have’ و ‘Have got’ برای مالکیت استفاده می‌شوند. مانند:

Jack has got a beautiful house.

جک خانه زیبایی دارد.

یا

Jack has a beautiful house.

هنگام صحبت در مورد عمل (خوردن/ صرف کردن) فقط از ‘have’ استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

I usually have breakfast at 8 o’clock.

من معمولاً ساعت ۸ صبحانه می‌خورم.

نه این جمله:

I usually have got breakfast at 8 o’clock.

فرم سوالات برای ‘have’ به صورت فرم سوالی زمان حال ساده (یعنی با استفاده از do/does) بیان می‌شود. مانند:

Do you have a fast car?

نه به این صورت:

Have you a fast car?

‘Have’ و  ‘Have got’ فقط در زمان حال ساده استفاده می‌شوند. برای اشکال گذشته ساده یا آینده از ‘have’ استفاده کنید. مثال:

She had a copy of that book.

او یک نسخه از آن کتاب را در اختیار داشت.

هیچ فرم مخفف ی برای ‘Have’ در حالت مثبت وجود ندارد، حال آنکه برای ‘have got’ فرم مخفف استفاده می‌شود. مثال:

I have a red bicycle.

من یک دوچرخه قرمز دارم.

یا

I’ve got a red bicycle.

نه این جمله:

I’ve a red bicycle.

در اینجا ساختار گرامری این دو فعل را بررسی می کنیم؛

فرم‌های دارای ‘Have Got’

‘Have got’ هم در انگلیسی بریتیش و هم در انگلیسی آمریکایی استفاده می‌شود اما در انگلیسی بریتیش بیشتر رایج است. توجه داشته باشید که از ‘have got’ برای مالکیت در انگلیسی آمریکایی استفاده می‌شود، اما ‘gotten’ در وجه وصفی گذشته برای سایر کاربردهای  ‘get’ استفاده می‌شود.

فاعل

I, You, We, They

فرم مثبت

فاعل + have + got + مفعول

فرم مخفف: ve got’

They have got a new car.

آن‌ها یک ماشین جدید گرفته‌اند.

I’ve got a number of friends in Los Angeles.

من تعدادی دوست در لس آنجلس دارم.

فرم منفی

Subject + have + not + got + objects

فاعل + have + not + got + مفعول

فرم مخفف: haven’t got

We have not got a dog.

ما سگ نداریم.

They haven’t got time to meet today.

آن‌ها امروز وقت ملاقات ندارند.

فرم سوالی

(Word?) + have + subject + got?

(کلمه پرسشی؟) + have + فاعل + got؟

How many children have you got?

چند فرزند دارید؟

Have we got enough time today?

آیا امروز وقت کافی داریم؟

فاعل

He, She, It

فرم مثبت

Subject + has + got + objects

فاعل + has + got + مفعول

فرم مخفف: s got’

He has got a new car.

او ماشین جدیدی گرفته است.

It’s got red stripes and yellow stars.

آن دارای نوارهای قرمز و ستاره‌های زرد است.

فرم منفی

Subject + has + not + got + objects

فاعل + has + not + got + مفعول

فرم مخفف: hasn’t got

She has not got a dog.

او سگ ندارد.

It hasn’t got any spots on it.

هیچ نقطه‌ای روی آن وجود ندارد.

فرم سوالی

(Word?) + has + subject + got?

(کلمه پرسشی؟) + has + فاعل + got؟

How many children has he got?

او چند فرزند دارد؟

Has it got any gas in the tank?

آیا بنزین در مخزن دارد؟

فرم‌های دارای ‘Have’

وقتی در مورد مالکیت صحبت می‌شود،‌ ‘Have’ در انگلیسی آمریکایی بیشتر رایج است. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد ‘have got’ در انگلیسی آمریکایی برای مالکیت و تصرف نیز استفاده می‌شود.

فاعل

I, You, We, They

فرم مثبت

Subject + have + objects

فاعل + have + مفعول

بدون فرم مخفف

They have a new car.

آن‌ها یک ماشین جدید دارند.

We have classes on Friday.

جمعه کلاس داریم.

فرم منفی

Subject + do + not + have + objects

فاعل + do + not + have + مفعول

فرم مخفف: don’t have

They do not have a dog.

آن‌ها سگ ندارند.

We don’t have time for lunch now.

الان وقت برای نهار نداریم.

فرم سوالی

(Word?) + do + subject + have?

(کلمه پرسشی؟) + do + فاعل + have؟

How many children do you have?

چند فرزند دارید؟

Do we have any pasta left?

آیا ماکارونی باقی مانده است؟

فاعل

He, She, It

فرم مثبت

Subject + have + objects

فاعل + have + مفعول

بدون فرم مخفف

She has a new car.

او یک ماشین جدید دارد.

He has three children.

او سه فرزند دارد.

 

فرم منفی

Subject + does + not + have + objects

فاعل + does + not + have + مفعول

فرم مخفف: doesn’t have

She does not have a dog.

او سگ ندارد.

He doesn’t have any friends in town.

او در شهر هیچ دوستی ندارد.

فرم سوالی

)Word?) + does + subject + have?

(کلمه پرسشی؟) + does + فاعل + have؟

How many children does he have?

او چند فرزند دارد؟

Does she have a vacation this month?

آیا او در این ماه تعطیلات دارد؟

توجه: گاهی اوقات فرم بی قاعده ‘…/Have you a car/house’ در فرم‌های قدیمی‌تر انگلیسی بریتیش استفاده می‌شود.

منبع: ThoughtCo