آرشیو تگها: "Reflexive pronoun"

کلمات کوچک، معانی بزرگ! ۵ ضمیر موصولی زبان انگلیسی که باید بشناسید

آیا می‌دانستید که بیش از ۱۰۰ ضمیر در زبان انگلیسی وجود دارد؟ و این یعنی تعداد زیادی کلمات کوچک!

اما صبر کنید:

امروز، شما فقط باید پنج ضمیر را یاد بگیرید.

به عنوان یک بخش ضروری (مهم) گفتار، یادگیری ضمایری است که در انگلیسی برای صحبت کردن (speaking)، درک، خواندن (reading) و نوشتن (writing) به زبان انگلیسی استفاده می‌شود.

اما به جای تلاش برای یادگیری همه آن‌ها به طور همزمان، یک روش بهتر این است که آن‌ها را به دسته‌های کوچکتر تقسیم کنید.

۹ نوع ضمیر پر کاربرد در زبان انگلیسی وجود دارد.

و امروز، ما قصد داریم همه چیز را درباره ضمایر موصولی در زبان انگلیسی بیاموزیم!

ضمیر (Pronoun) چیست؟

ضمیر کلمه‌ای است که برای جایگزینی یا اشاره به اسمی که قبلاً ذکر شده استفاده می‌شود. هنگام استفاده از ضمیر باید مشخص باشد که ضمیر جایگزین به چه کسی اشاره می‌کند. دلیل اصلی استفاده از ضمیر این است که مجبور نباشید اسم را بارها و بارها تکرار کنید.

به عنوان مثال:

Kelly is a great yoga teacher. Kelly has been practicing yoga for eight years. → Kelly is a great yoga teacher. She has been practicing yoga for eight years.

کلی یک معلم یوگا عالی است. کلی هشت سال است که یوگا تمرین می‌کند. ← کلی یک معلم یوگا عالی است. او هشت سال است که یوگا تمرین می‌کند.

I met Alex at the mall. I went shopping with Alex. → I met Alex at the mall. I went shopping with her.

الکس را در مرکز خرید ملاقات کردم. من با الکس خرید کردم. ← الکس را در مرکز خرید ملاقات کردم. من با او خرید کردم.

ضمایر احتمالاً برخی از مفیدترین کلمات در هر زبانی هستند!

انواع ضمایر انگلیسی به شرح زیر است:

 ضمایرشخصی (Personal)

I

You

He

She

It

We

They

Blake loves to play golf. → He loves to play golf.

بلیک عاشق بازی گلف است. ← او عاشق بازی گلف است.

 

Tom and Bobby are best friends. → They are best friends.

تام و بابی بهترین دوست‌ها هستند. آن‌ها بهترین دوست‌ها هستند.

 ضمایر مفعول (Objective)

Me

You

Her

Him

It

Us

Them

Melissa called Ali. → Melissa called her.

ملیسا به علی زنگ زد. ملیسا به او زنگ زد.

Elizabeth was waiting for Tracy and Stephanie. → Elizabeth was waiting for them.

الیزابت منتظر تریسی و استفانی بود. الیزابت منتظر آن‌ها بود.

 ضمایرملکی (Possessive)

 

Mine

Yours

His

Hers

Its

Ours

Theirs

The restaurant on the corner is Andy and Alex’s. → The restaurant on the corner is theirs.

رستوران گوشه، رستوران اندی و الکس است. ← رستوران گوشه متعلق به آنهاست.

The car is John’s. → The car is his.

ماشین مال جان است. ماشین مال اوست.

 ضمایراشاره (Demonstrative)

This

These

That

Those

Which cookies can I eat? → You can eat those.

کدام کوکی‌ها را می‌توانم بخورم؟ ← می‌توانید آن‌ها را بخورید.

Which coat can I borrow → You can borrow this.

کدام کت را می‌توانم قرض بگیرم؟ ← شما می‌توانید این را قرض بگیرید.

 ضمایر پرسشی (Interrogative)

 

 

Who

Whom

Which

What

Who is that?

اون کیه؟ ( در مورد یک نفر پرسیدن)

What do you want for lunch?

شما برای ناهار چه می‌خواهید؟ (در مورد اینکه چه نوع غذایی را برای ناهار می‌خواهید بپرسید)

 ضمایرنامعین/ مبهم (Indefinite)

All

Another

Any (anybody, anyone (

Everybody (everyone, everything (

Few

Many

Nobody

None

One

Several

Some (somebody, someone)

Everyone left the soccer game when it started thundering and lightning.

زمانی که رعد و برق شروع شد، همه بازی فوتبال را ترک کردند.

Someone left you a message on the telephone.

کسی (شخصی) برای شما پیامی روی تلفن گذاشته است.

 ضمایر انعکاسی (Reflexive)

 

Myself

Yourself

Himself

Herself

Itself

Ourselves

Yourselves

Themselves

I drove myself to the airport.

من تا فرودگاه خودم رانندگی کردم.

He let himself in the house because the door was already unlocked.

 ضمایر تاکیدی (Intensive)

شبیه ضمایر انعکاسی هستند، اما آن‌ها برای اضافه کردن تاکید (توجه بیشتر) به فاعل جمله استفاده می‌شود.

I myself like to have tea after dinner.

من خودم دوست دارم چای بعد شام را بگذارم.

We went to see Dr. Sylvia Earle herself give a talk at the university.

ما به دیدن دکتر سیلویا ارل رفتیم که خودش در دانشگاه سخنرانی می‌کرد.

 ضمایر موصولی (Relative)

That

Which (whichever)

Who (whoever)

Whom (whomever)

Whose (whosever)

Dr. Thompson, who has been practicing medicine for thirty years, is an amazing doctor.

دکتر تامپسون، کسی که سی سال به پزشکی مشغول است، پزشک شگفت انگیزی است.

I love cats that have fluffy tails.

من عاشق آن گربه‌هایی هستم که دم کرکی دارند.

ضمیر موصولی (relative pronoun) چیست؟

ضمیر موصولی مانند انواع دیگر ضمایر، به اسم یا اسامی ( شخص/اشخاص، مکان/مکان‌ها یا چیز/چیزها) اشاره می‌کند که قبلاً نام برده شده‌اند. ضمایر موصولی عمدتاً برای افزودن اطلاعات توصیفی اضافی (جزئیات) به جمله استفاده می‌شوند.

ضمایر موصولی همچنین بندهای/ جمله واره‌های موصولی را معرفی می‌کنند، که می‌تواند معین  یا غیرمعین باشد.

یک جمله واره عبارت است از گروهی از کلمات که حداقل دارای یک فاعل و یک فعل هستند.

دو نوع جمله واره وجود دارد: مستقل (independent) و وابسته (dependent).

یک جمله واره مستقل می‌تواند به تنهایی به عنوان یک جمله کامل بایستد.

یک جمله واره وابسته یک استدلال ناقص است و برای تشکیل یک جمله کامل باید به یک جمله واره دیگر متصل شود.

When my mom arrives, I will pick her up from the airport.

“When my mom arrives”، یک جمله واره وابسته موصولی است.

“I will pick her up from the airport”، یک جمله واره مستقل است زیرا هم شامل یک فاعل و هم یک فعل است و یک نظر کامل را بیان می‌کند.

یک جمله واره موصولی تعیین کننده (defining)، عبارتی است که ضروری است و نمیتوان آن را از جمله جدا کرد.

یک جمله واره موصولی غیرتعیین کننده (non-defining)، جزئی است که می‌تواند به راحتی از جمله حذف شود و معنی جمله تغییر نخواهد کرد.

The runner who won the marathon trained for six months(جمله واره موصولی تعیین کننده) .

The dress that I borrowed from my friend was too small. (جمله واره موصولی تعیین کننده )

The movie I was telling you about, which is now available on Netflix, is really scary. (جمله واره موصولی غیر تعیین کننده)

“The Overstory,” which is my favorite book, has received many awards. (جمله واره موصولی غیر تعیین کننده)

ضمایر موصولی مشابه حروف ربط (and، but، for، nor، or، so، yet) استفاده می‌شوند زیرا دو جمله را به هم متصل می‌کنند.

۵ ضمیر موصولی زبان انگلیسی

Who

ضمیر موصولی  که بیشتر برای صحبت درباره شخص یا افرادی که در قسمت اول جمله ذکر شده است، استفاده می‌شود.

Sally was the one who helped me find your house.

سالی کسی بود که به من در یافتن خانه شما کمک کرد.

Edmund Hillary was the first person who successfully climbed Mount Everest.

ادموند هیلاری اولین فردی بود که با موفقیت از قله اورست صعود کرد.

Bob was the only one in the office who met all his deadlines this month.

باب تنها کسی در اداره بود که به تمام مهلت‌های خود در این ماه رسید.

Whom

Whom شکل مفعولی کلمه who است. زمانی که فردی مفعول یا دریافت کننده عملی باشد، شما از کلمه whom، و زمانی که فردی فاعل است از who استفاده می‌کنید.

یک ترفند ساده برای اینکه بدانید چه زمانی از whom استفاده کنید این است که ببینید آیا می‌توانید بدون تغییر معنی جمله whom را با  him یا her جایگزین کنید. وقتی می‌توانید آن را با she یا he جایگزین کنید باید از who استفاده کنید.

Who is the painter of this painting? → She is the painter of this painting.

نقاش این تابلو کیست؟ ← او نقاش این نقاشی است.

With whom shall I go to the party? → I will go to the party with him.

با چه کسی به مهمانی بروم؟ ← من با او به مهمانی می‌روم.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از کلمه‌ای که می‌تواند به عنوان ضمیر موصولی استفاده شود آورده شده است:

This is Amy, whom I traveled with last summer.

My best friend, whom I have known for fifteen years, is getting married.

Whose

این ضمیر برای بیان مالکیت است.

Whose coat is this?

این کت مال کیه؟

She is the artist whose paintings recently sold for a million dollars.

او هنرمندی است که نقاشی‌هایش اخیراً به قیمت یک میلیون دلار فروخته شده است.

همچنین می‌تواند برای بیان مالکیت افکار، عقاید یا روابط استفاده شود:

George is someone whose opinions I can trust.

جورج کسی است که میتوان به نظرات او اعتماد کرد.

It was Henry whose ideas helped us solve this problem.

این هنری بود کسی که ایده‌هایش به ما در حل این مشکل کمک کرد.

Lucy is the one whose son likes to play chess.

لوسی کسی است که دوست دارد شطرنج بازی کند.

برخلاف سایر ضمایر، whose مالکیت را بیان می‌کند. بنابراین نیاز دارد که با یک اسم دنبال شود.

Which

Which برای تاکید و توصیف بیشتر یک اسم استفاده می‌شود.

به عنوان ضمیر موصولی میتوان از این طریق عمل کرد:

The hat, which Dave was wearing today, was new.

کلاهی که امروز دیو بر سر داشت جدید بود.

The local political party, which held a rally here yesterday, will likely win the election.

حزب سیاسی محلی که دیروز تجمع خود را در اینجا برگزار کرد احتمالاً در انتخابات پیروز خواهد شد.

The new romance novel, which I bought on Sunday, was amazing!

رمان عاشقانه جدید که یکشنبه خریدم، شگفت انگیز بود!

Which با جمله واره‌های غیر تعیین کننده استفاده می‌شود. این جمله واره‌ها اطلاعات اضافی به شما می‌دهند، اما لزوماً در یک جمله به آن‌ها نیاز ندارید تا معنی جمله را به طور کامل درک کنید.

با حذف آن در جمله می‌توانید بفهمید که آیا یک جمله تعیین کننده یا غیر تعیین کننده است. اگر معنای جمله دست نخورده باقی بماند پس defining نیست. اگر اطلاعات مهمی را از دست دادید، defining است.

My diary, which has a yellow bookmark inside it, is kept in my bag. → My diary is kept in my bag.

دفتر خاطرات من که داخل آن یک نشان زرد رنگ است، در کیفم است. ← دفتر خاطراتم در کیفم است.

My cellphone, which has a pink cover on it, broke yesterday.→ My cellphone broke yesterday.

تلفن همراهم که کاور صورتی روی آن دارد، دیروز خراب شد. ← تلفن همراه من دیروز خراب شد.

That

That و which اغلب در زبان انگلیسی گفتاری به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. اما تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد.

That با جمله‌ واره‌های تعیین کننده که در یک جمله ضروری هستند استفاده می‌شود. آن‌ها اطلاعات مهمی ارائه می‌دهند که نمیتوان آن‌ها را کنار گذاشت.

به عنوان مثال:

The music that John listens to is very good.

موسیقی که جان گوش می‌دهد بسیار خوب است.

The accident that happened yesterday was horrible.

تصادفی که دیروز اتفاق افتاد وحشتناک بود.

Can you ask for a pizza that is made without wheat?

میشه برای پیتزایی که بدون گندم درست می‌شود بپرسید؟

۲ قید که گاهی به عنوان ضمایر موصولی استفاده می‌شود

Where

Where معمولاً به عنوان قید در رابطه با مکان استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

Where are we going for the picnic today?

امروز برای پیک نیک کجا می‌رویم؟

Where is Nancy?

نانسی کجاست؟

Where is the Great Pyramid of Giza?

هرم بزرگ جیزه کجاست؟

به عنوان یک ضمیر موصولی، where می‌تواند برای ارائه اطلاعات اضافی در یک جمله استفاده شود.

My mother loves that place where they sell blue cotton candy.

مادرم عاشق جایی است که آب نبات پنبه‌ای آبی می‌فروشند.

Bob likes cafes where there are tables outside.

باب کافه‌هایی را دوست دارد که میزهایی بیرون از آن باشد.

When

When با زمان به عنوان قید استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

When is your birthday?

تولدت شما کی هست؟

When is the last date to submit our assignment?

آخرین مهلت ارسال تکلیف ما کی است؟

When می‌تواند به عنوان ضمیر موصولی نیز استفاده شود.

به عنوان مثال:

I remember a time when we did not have a computer in our house.

زمانی را به یاد می‌آورم که ما در خانه کامپیوتر نداشتیم.

My parents met for the first time when they were working in the same company.

والدین من برای اولین بار هنگامی که در یک شرکت کار می‌کردند همدیگر را ملاقات کردند.

My dog got really scared when it heard a loud bang in the kitchen.

سگ من با شنیدن صدای مهیب در آشپزخانه واقعاً ترسید.

منبع: FluentU language and culture blog