صفت چیست؟

صفت کلمه‌ای است که اشیا، افراد و مکان‌ها را توصیف می‌کنند.

She has a fast car → .ماشین را توصیف می‌کند Fast” 

Susan is very intelligent → .سوزان را توصیف می‌کند Intelligent

That’s a beautiful mountain → .کوه را توصیف می‌کند Beautiful

به عبارت دیگر، صفات ویژگی‌ چیز های مختلف را توصیف می‌کنند. ۹ نوع صفت وجود دارد که در زیر توضیح داده می‌شود.

صفت‌ توصیفی (Descriptive Adjective)

صفات توصیفی متداول‌ترین صفت‌ها هستند و برای توصیف کیفیت خاصی مانند بزرگی، کوچکی، گرانی، ارزانی و… شی استفاده می‌شود. هنگام استفاده از بیش از یک صفت توصیفی، اطمینان حاصل کنید که آن‌ها به ترتیب صحیح قرار گرفته‌اند.

Jennifer has a difficult job.

That sad boy needs some ice cream.

Susan purchased an expensive car.

صفت خاص (Proper Adjective)

صفات خاص از اسامی خاص گرفته شده‌اند و باید همیشه با حروف بزرگ باشند. از صفات خاص اغلب برای نشان دادن منشاء چیزی استفاده می‌شود و اینکه اغلب نام یک زبان یا ملیت است.

French tires are excellent.

Italian food is the best!

Jack prefers Canadian maple syrup.

صفت کمی (Quantitative Adjective)

صفت کمی به ما نشان می‌دهد که چه تعداد از یک چیزی موجود و در دسترس است. به عبارت دیگر اعداد، صفت کمی هستند. با این حال صفات کمی دیگری نیز وجود دارد مانند several، many، a lot of which همچنین به عنوان کمیت سنج شناخته می‌شوند.

There are two birds in that tree.

She has many friends in Los Angeles.

I count sixteen mistakes on your homework.

صفت پرسشی (Interrogative Adjective)

برای طرح سوال، از صفات پرسشی استفاده می‌شود. صفات پرسشی شامل which و what می‌شود. عبارات رایج صفات پرسشی عبارتند از: “Which type / kind of” و “what type / kind of” + اسم.

Which kind of car do you drive?

What time should I come?

What type of ice cream do you like?

صفت ملکی (Possessive Adjective)

صفات ملکی مانند ضمایر فاعلی و مفعولی هستند، اما نشان دهنده مالکیت هستند. صفات ملکی شامل my، your، his، her، its، our و their هستند.

My house is on the corner.

I invited their friends to dinner.

Her dog is very friendly.

اسم ملکی (Possessive Nouns)

اسامی ملکی مانند صفت ملکی عمل می‌کنند اما با استفاده از یک اسم شکل می‌گیرند. اسامی ملکی با افزودن (s’) به اسم برای نشان دادن مالکیت مانند car’s color یا the friends’ vacations‌، ایجاد می‌شوند.

Tom’s best friend is Peter.

The book’s cover is misleading.

The house’s garden is beautiful.

 صفت خبری (Predicate Adjective)

صفت خبری در انتهای جمله یا بند و برای توصیف اسمی که در ابتدای جمله قرار دارد، به کار می رود. صفت خبری اغلب با فعل “to be” استفاده می‌شود.

His job is stressful.

The vacation was enjoyable.

It probably isn’t very easy.

حرف تعریف (Articles)

حروف تعریف معین و نامعین را می‌توان نوعی صفت دانست زیرا آن‌ها اسم مورد نظر را به عنوان یکی از موارد بیشمار یا مصداق خاصی از یک شی خاص توصیف می‌کنند. a و an حرف تعریف نامعین هستند، the حرف تعریف معین است.

Tom would like an apple.

She wrote the book that’s on the table.

I ordered a glass of Orange juice.

صفت اشاره (Demonstrative)

ضمایر اشاره نشان می‌دهند که مقصود کدام شی (اسم یا عبارت اسمی) است. ضمایر اشاره شامل this، that، these و those هستند. this و that صفات اشاره مفرد هستند. در حالیکه these و those جمع هستند. ضمایر اشاره به عنوان معرف اسم (determiner) نیز شناخته می‌شوند.

I would like that sandwich for lunch.

Andrew brought these books for everyone to read.

Those trees are beautiful!


آزمون صفات

صفت را پیدا کنید و شکل آن را مشخص کنید.

◊ I gave the ball to her cousin.

◊ Education is important.

◊ They have a beautiful daughter.

◊ Which kind of car did you decide to buy yesterday?

◊ Those cars belong to Peter.

◊ She has a lot of friends in China.

◊ Chicago is amazing!

◊ Jennifer proposed an elegant solution to the problem.

◊ What kind of grades did you get?

◊ Helen’s house is located in Georgia.

◊ Italian food is the best!

◊ Holidays can be boring at times.

◊ Alex has three books.

◊ It’s a hot day.

◊ Our friend didn’t answer the question.

پاسخ‌ها:

♦ her – possessive adjective

♦ important – pronominal adjective

♦ beautiful – descriptive adjective

♦ which kind of – interrogative adjective

♦ those – demonstrative pronoun

♦ a lot of – quantitative adjective

♦ amazing – pronominal adjective

♦ elegant – descriptive adjective

♦ what kind of – interrogative adjective

♦ Helen’s – possessive noun

♦ Italian – proper adjective

♦ boring – pronominal adjective

♦ three – quantitative adjective

♦ hot – descriptive adjective

♦ our – possessive adjective

منبع: ThoughtCo

آرشیو اخبار

Began or Begun: راهنمای کامل در مواجهه با این کلمات فریبنده انگلیسی

خواندن صحیح زمان حرکت قطار هنگامیکه به یک مصاحبه شغلی می‌روید. بررسی مجدد جعبه رنگ مو تا مطمئن شوید موهایتان اشتباهاً سبزرنگ نشود. درک تف


زمان استفاده از The در زبان انگلیسی

یکی از مهمترین کلمات در زبان انگلیسی به طرز شگفت انگیزی کوتاه است؛ که فقط سه حرف دارد. این کلمه “the” است! ممکن است کوچک


ده دلیل برای یادگیری زبان انگلیسی

در اینجا ده دلیل برای یادگیری زبان انگلیسی، یا هر زبان دیگر وجود دارد. ما این ده دلیل را انتخاب کرده‌ایم چرا که  نه تنها


تفاوت بین Make و Do را بیاموزید

تفاوت بین “Make” و “Do” را بیاموزید: روشی بدون استرس برای فراگیران زبان انگلیسی صرف فعل انگلیسی را فرا گرفته اید.  واژگان بسیار خوبی آموخته


خبر مهم

شرکت شکوه ایران در شهرهای رودسر، رشت، شاهرود و آستارا شعبه مجاز ندارد و مدارک اعطایی از سوی شعب نامبرده به هیچ عنوان مورد تایید


صفت چیست؟

صفت کلمه‌ای است که اشیا، افراد و مکان‌ها را توصیف می‌کنند. She has a fast car → .ماشین را توصیف می‌کند “Fast”  Susan is very


عبارات ضروری برای معذرت خواهی در زبان انگلیسی

گفتن متاسفم (Sorry) به زبان انگلیسی: عبارات ضروری برای معذرت خواهی در زبان انگلیسی Oh no, I did something wrong. وای نه، من کار اشتباهی


یک سال گذشت

درود بر انسان‌های خوب آنان که در اندیشه دیگران تصویر زیبا می‌نگارند تا آنجا که یاد و خاطرشان همواره در دلها می‌ماند. روزهای دلتنگیمان را


انواع اسم در زبان انگلیسی

سگ‌ (dogs)، دریاچه (lake)، عینک آفتابی (sunglasses)، کوه کلیمانجارو (Mount Kilimanjaro) و  موز (banana) چه وجه اشتراکی دارند؟ مطمئن نیستید؟ همه آن‌ها اسم (noun) ه


۱۰ ابزار و نکته برای خودآموزی موثر زبان انگلیسی

هر کجا که بروید، زبان انگلیسی بهترین سلاح (ابزار) شما برای برقراری ارتباط با افراد دیگر است. پس وقت آن رسیده که از خود بپرسید: